Klauzula informacyjna RODO dla członków
Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Przemysłowo-Handlowa.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej na podstawie jej Statutu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności statutowej Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Przemysłowo-Handlowej na podstawie jej Statutu.

4. Pani/Pana dane osobowe wynikające ze złożonej deklaracji członkowskiej przetwarzane będą przez okres pozostawania członkiem Izby lub będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Izbę tak długo, jak długo będzie istniał prawny obowiązek Izby do posiadania dokumentu tych zdarzeń.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) uzasadniony interes Izby polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,
b) obowiązek prawny ciążący na organach Izby w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Izbie lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Izbę.